Najważniejsze osiągnięcia Zespołu z ostatnich lat

  • Udział w opracowaniu metodyk oceny i zarządzania jakością powietrza w UE (7. PR UE, projekt APPRAISAL)
  • Opracowanie autorskiej metodyki identyfikacji źródeł emisji odpowiedzialnych za epizody pyłowe, opartej o statystyczne modele receptorowe (praca własna, projekt NCN typu OPUS, współpraca z Laboratoire Espaces, Nature et Culture, CNRS – Université Paris IV Sorbonne)
  • Implementacja dla obszaru Polski numerycznego trójwymiarowego modelu jakości powietrza najnowszej generacji CAMx (Comprehensive Air Quality Model with Extensions, ENVIRON, USA); symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych w Europie i w Polsce (6. PR UE, projekt CECILIA, ekspertyzy dla GIOŚ, projekt MNiSW, Inicjatywa Europejsko-Amerykańska AQMEII)
  • Opracowanie systemu weryfikacji porównawczej modeli jakości powietrza; weryfikacja grupy modeli trójwymiarowych (6. PR UE, projekt CECILIA)
  • Implementacja dla obszaru Polski wysokorozdzielczego numerycznego modelu klimatu skali regionalnej RegCM (Regional Climate Model, ICTP – The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Triest, Włochy); symulacje zmian klimatu w horyzoncie czasowym do roku 2100, symulacje wpływu zmian klimatu na jakość powietrza (6. PR UE, projekt CECILIA)
  • Opracowanie autorskiego modelu zintegrowanego dla wyboru strategii redukcji emisji zanieczyszczeń, z nowoczesnym modułem optymalizacji – model BURZA (praca własna, projekt KBN)
  • Modelowanie emisji zanieczyszczeń, w tym pomiary emisji i określanie wskaźników emisji pyłów i metali śladowych (praca własna, projekt promotorski MNiSW)