Doktoraty

Doktoraty:

  1. Krzysztof Skotak. Metoda oceny jakości powietrza uwzględniająca narażenie ludności na krótkookresową ekspozycję zanieczyszczeń. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 15.11.2022. Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nadany uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW z dnia 22.11.2022.
  2. Adam Jaroszek. Analiza lokalnej dyspersji zanieczyszczeń promieniotwórczych w rejonie lokalizacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Reizer. Obrona: 23.09.2021. Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nadany uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW z dnia 28.09.2021.
  3. Barbara Błaszczak. Analiza zmienności sezonowej i pochodzenia wtórnego aerozolu nieorganicznego w drobnym pyle atmosferycznym na wybranych stanowiskach tłowych w Polsce. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler; Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Klejnowski (IPIŚ PAN). Obrona: 22.09.2020. Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalność: ochrona atmosfery, nadany uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW z dnia 29.09.2020. Doktorat z wyróżnieniem.
  4. Katarzyna Maciejewska. Metodyka oceny krótkoterminowego wpływu różnych typów zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie ludzkie. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 14.11.2017. Stopień dr nauk technicznych, specjalność: ochrona atmosfery, nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska PW z dnia 21.11.2017. Doktorat z wyróżnieniem.
  5. Magdalena Reizer. Metodyka identyfikacji przyczyn występowania epizodów pyłowych w warunkach polskich. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 14.01.2014. Stopień dr nauk technicznych, specjalność: ochrona atmosfery, nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska PW z dnia 21.01.2014. Doktorat z wyróżnieniem.
  6. Dominik Kowalczyk. Zależność wskaźników emisji pyłów drobnych i zawartych w nich pierwiastków śladowych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i odpylania spalin. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 30.10.2012. Stopień dr nauk technicznych, specjalność: ochrona atmosfery, nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska PW z dnia 20.11.2012.

Doktoraty w toku:

  1. Wojciech Trapp. Modelowanie wpływu lokalnych i zewnętrznych źródeł emisji na rozkład stężeń pyłu PM10­ i PM­5 w wybranych miastach Polski. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler.