Rozdziały w monografiach

 1. Reizer M., Maciejewska K. & Juda-Rezler K., 2018. Analiza wyników pierwszej w Polsce kampanii pomiarowej składu pyłu zawieszonego w wysokiej rozdzielczości czasowej (pobornik Streaker). W: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery, pod redakcją J. Kuropki, K. Gaja & I. Sówki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018, 190-197.
 2. Belis C., Baldasano J., Blond N., Bouland C. et al. (Juda-Rezler K., Reizer M.), 2017. Current European AQ Planning at Regional and Local Scale. W: Air Quality Integrated Assessment. A European Perspective, G. Guariso & M. Volta (red.), Springer Open, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Politecnico di Milan 2017,  37-68. doi: 10.1007/978-3-319-33349-6.
 3. Juda-Rezler K., 2016. Modelowanie zintegrowane w zarządzaniu jakością powietrza. W: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, K. Juda-Rezler & B. Toczko (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 243-248.
 4. Reizer M., 2016. Co to jest pył zawieszony? W: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, K. Juda-Rezler & B. Toczko (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 11-21.
 5. Reizer M., 2016. Oddziaływanie pyłu zawieszonego na środowisko: Wpływ na ekosystemy i materiały. W: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, K. Juda-Rezler & B. Toczko (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 93-95.
 6. Reizer M., 2016. Identyfikacja źródeł pyłu metodami modelowania matematycznego. Modelowanie Receptorowe. W: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, K. Juda-Rezler & B. Toczko (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 132-134.
 7. Błaszczak B., Reizer M., Juda-Rezler K., Krajny E., Mathews B. & Klejnowski K., 2016. Analysis of National Versus Long-Range Transport Contribution to Organic and Inorganic Aerosol Load in Selected Location in Poland. W: Air Pollution Modeling and its Application XXIV, D.G. Steyn & N. Chaumerliac (red.), Springer International Publishing Switzerland, 65-70, doi: 10.1007/978-3-319-24478-5_11.
 8. Maciejewska K., Juda-Rezler K. & Klejnowski K., 2014. Modelowanie statystycznego rozkładu stężeń sadzy. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 2, J. Konieczyński (red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2010, 103-114.
 9. Błaszczak B., Mathews B. & Juda-Rezler K., 2014. Zawartość węgla organicznego i elementarnego w pyle PM2,5 z wybranych stacji tła miejskiego i pozamiejskiego w Polsce. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 2, Konieczyński J. (red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2010, 29-42.
 10. Reizer M., 2014. Identyfikacja przyczyn występowania epizodów pyłowych w wybranych miastach w Polsce. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 2, J. Konieczyński (red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2014, 217-230.
 11. Maciejewska K., Juda-Rezler K. & Reizer M., 2013. Simulation of air quality over Central-Eastern Europe – Performance evaluation of WRF-CAMx modelling system. W: Geophysical Research Abstracts, Copernicus GmbH, vol. 15, s. 11986.
 12. Maciejewska K. & Reizer M., 2012. Analiza porównawcza zmienności stężeń sadzy na wybranych stacjach pomiarowych w Europie. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Konieczyński J. (red.), vol. 2, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, ISBN 978-83-60877-92-0, 181-192.
 13. Reizer M. & Juda-Rezler K., 2010. Wpływ projekcji zmian klimatycznych na wybrane parametry meteorologiczne nad obszarem Polski. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 2, J. Konieczyński (red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2010, 271-281.
 14. Juda-Rezler K., Trapp W. & Reizer M., 2010. Modelling the impact of climate changes on PM levels in Poland. W: Air Pollution Modelling and its Application XX, D.G. Steyn & S.T. Rao (red.), Springer Science+Business Media B.V. Dordrecht 2010, 509-514. DOI:10.1007/978-90-481-3812-8.
 15. Trapp W., Paciorek M., Paciorek M.K., Juda-Rezler K., Warchałowski A. & Reizer M., 2010. Modelling of PM10 and PM2.5 Particulate Matter Air Pollution in Poland. W: Environmental Engineering III, L. Pawłowski, M.R. Dudzińska & A. Pawłowski (red.), Taylor & Francis Group, London 2010, 97-104. DOI:10.1201/b10566-17.
 16. Juda-Rezler K., 2007. The methodology of computing source-receptor air pollutant matrices for Integrated Assessment Models. W: Environmental Engineering, L. Pawłowski, M.R. Dudzińska & A. Pawłowski (red.), Taylor & Francis, London, New York, Singapore 2007, 371-379.
 17. Juda-Rezler K., 2005. Metodyka obliczeń stanu zanieczyszczenia atmosfery dla wybranego scenariusza minimalizacji zagrożenia środowiska. W: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, Nr 33, L. Pawłowski, M.R. Dudzińska & A. Pawłowski (red.), Wydawnictwo LIBER DUO s.c., Lublin 2005, 879-887.
 18. Juda-Rezler K., 2004. Risk Assessment of Airborne Sulphur Species in Poland. W: Air Pollution Modelling and its Application XVI, C. Borrego & S. Incecik (red.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, Hardbound 2004, 19-27. DOI:10.1007/978-1-4419-8867-6_2.
 19. Juda-Rezler K., 2003. Current Sulphur Concentration Levels in Poland – Model Estimates and Comparison to Observations. W: Environmental Engineering Studies. Polish Research on the Way to the EU, L. Pawłowski, M.R. Dudzińska & A. Pawłowski (red.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003, 13-22. DOI:10.1007/978-1-4419-8949-9_2.
 20. Juda-Rezler K. & Matuszewski A., 2003. Critical Levels of Sulphur Dioxide in Poland and their Exceedances. W: Environmental Engineering Studies. Polish Research on the Way to the EU, L. Pawłowski, M.R. Dudzińska & A. Pawłowski (red.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003, 23-32. DOI:10.1007/978-1-4419-8949-9_3.
 21. Michalewicz M., Juda-Rezler K., Trojanowski K., Matuszewski A., Michalewicz Z. & Trojanowski M., 2000. Evolutionary Real-Time Optimization System for Ecological Power Control. W: Intelligent Information Systems, Advances in Soft Computing Series, M. Kłopotek M., M. Michalewicz M. & S.T. Wierzchoń (red.), A Springer-Verlag Company, Heidelberg, New York 2000, 227-242.
 22. Juda-Rezler K., Abert K. & Matuszewski A., 1998. Waloryzacja obszaru „Czarnego Trójkąta” ze względu na wrażliwość ekosystemów na stężenie dwutlenku siarki. W: Air Protection in Theory & Application. Proceedings of the II International Scientific Conference, Section IV, T.T. Suchecki & J. Konieczyński (red.), Oficyna Wydawnicza Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 1998, 53-67.
 23. Abert K., Juda-Rezler K, Warchałowski A. & Budziński K., 1998. Przestrzenne rozkłady średniorocznych stężeń SO2 i całkowitej depozycji siarki dla obszaru „Czarnego Trójkąta”. W: Air Protection in Theory & Application. Proceedings of the II International Scientific Conference, Section III, T.T. Suchecki & J. Zwoździak (red.), Oficyna Wydawnicza Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 1998, 35-51.
 24. Lowles I., ApSimon H., Juda-Rezler K.,  Zwoździak J.,  Brechler J.,  Cudlin P. & Kubiznakowa J., 1995. Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle. W: 5th International Conference on Acidic Deposition, ACID REIGN’95 Abstract Book, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam 1995, pp. 451.
 25. Juda J., Budziński K., Jędrzejowski J., Juda-Rezler K. & Abert K., 1995. Ekspertyza stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w roku 1990 i prognozy na rok 2010. W: Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku – Ekspertyza, S. Kozłowski (red.), Zeszyty Naukowe Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, Zeszyt 10, 49-80.
 26. Juda-Rezler K. & Abert K., 1994. Rozkład stężeń i strumieni zanieczyszczeń powietrza w Karkonoszach na podstawie modelowych badań symulacyjnych. W: Karkonoskie Badania Ekologiczne, Z. Fischer (red.), Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny 1994, 29-62.
 27. Lövblad G., Erisman J.W., Fowler D., Ivens W., Juda-Rezler K. & Sutton M., 1992. Deposition of nitrogen compounds. W: Critical Loads for Nitrogen – a workshop report, P. Grennfelt & E. Thörnelöf (red.), Nordic Council of Ministers, NORD 1992:41, Copenhagen 1992, 32-39.
 28. Eliassen A., Juda-Rezler K., de Leeuw F., Metcalfe S., Nordberg L., Pedersen U., Persson C., Sadnes H., Smith R., Spranger T. & Tuovinen J.-P., 1993. Long Range transport models. W: Models and methods for the quantification of atmospheric input to ecosystems, G. Lövblad, J.W. Erisman & D. Fowler (red.), Nordic Council of Ministers, Nord 1993:573, Copenhagen 1993, 43-50.
 29. Juda-Rezler K., 1991. Classification and Characteristics of Air Pollution Models. W: Chemistry for Protection of the Environment, L. Pawłowski, W.J. Lacy & J.J. Długosz (red.), Environmental Science Research Series, Vol. 42, Plenum Press, New York 1991, 51-72. DOI:10.1007/978-1-4615-3282-8_5.
 30. Juda J. & Budziński K., 1990. Energy use and Environmental Consequences in Poland. W: Ecological Risks. Perspectives from Poland and the United States, Breymeyer A.I. & Cowling E.B. (red.), National Academy Press, Washington D.C., 374-388.
 31. Juda J., 1989. Globale Umweltproblematik als gemeinsame Ueberlebensfrage – neue Kooperationsformen zwischen Ost und West. Koerber Stiftung, Hamburg 1989, 67- 98.
 32. Chróściel St. & Markiewicz M.T., 1988. Modeling dispersion of air pollution over the Cracow Agglomeration. W: Proceedings of the International Conference on Tropical Micro- Meteorology and Air Pollution, 135-138.