Doktoraty

Doktoraty:

  1. Katarzyna Maciejewska. Metodyka oceny krótkoterminowego wpływu różnych typów zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie ludzkie. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 14.11.2017. Doktorat z wyróżnieniem.
  2. Magdalena Reizer. Metodyka identyfikacji przyczyn występowania epizodów pyłowych w warunkach polskich. Rozprawa Doktorska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 14.01.2014. Doktorat z wyróżnieniem.
  3. Dominik Kowalczyk. Zależność wskaźników emisji pyłów drobnych i zawartych w nich pierwiastków śladowych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i odpylania spalin. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Obrona: 30.10.2012.

Doktoraty w toku:

  1. Barbara Błaszczak. Analiza zmienności sezonowej i pochodzenia wtórnego aerozolu nieorganicznego w drobnym pyle atmosferycznym na wybranych stanowiskach tłowych w Polsce. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler. Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Klejnowski (IPIŚ PAN).
  2. Krzysztof Skotak. Metoda oceny jakości powietrza uwzględniająca narażenie ludności na krótkookresową ekspozycję zanieczyszczeń. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler.
  3. Wojciech Trapp. Modelowanie wpływu lokalnych i zewnętrznych źródeł emisji na rozkład stężeń pyłu PM10­ i PM­5 w wybranych miastach Polski. Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler.